Додавање коментара

Коментари се могу додати процени да би се:

  1. Додала додатна тумачења или објашњења процени (од стране студента који процењује рад);
  2. Изразила сумња у исказе у процени (од стране студента чији рад се процењује);
  3. Покушале решити потешкоће на које се може наићи у току дискусије о процењивању (од стране предавача);

Сврха коментара је било да се усагласе мишљења у текућој процени, или да се подстакне процењивач да размотри своју процену. Ова дискусија требало би да се води на разумном нивоу.

Ако је рад поново процењен, онда се стари коментари избацују и не приказују се више уз нови рад.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English