Стратегија оцењивања

Задатак за вежбу је прилично флексибилан када је у питању избор типа шеме за оцењивање. То може бити:

 1. Нема оцењивања: У овом типу задатка предавач уопште није заинтересован квантитативне процене студената. Студенти коментаришу решења, али их не оцењују. Предавач, међутим, може да оцени коментаре студената, ако неко тако жели. Ова оцењивања оцена чине основу коначних оцена студената. Ако предавач не оцењује процене студената онда вежба нема коначних оцена.
 2. Прикупљено оцењивање: Ово је подразумевани тип оцењивања. У овом типу задатка оцена сваке процене се формира од "елемената процене". Сваки елемент треба да покрије одређени аспект задатка. Уобичајено је да задатак има негде између 5 и 15 елемената за коментарисање и оцењивање, прави број зависи од величине и сложености задатка. Дозвољено је постојање задатка са само једним елементом и он има сличну стратегију оцењивања као и стандардан Moodle задатак.
 3. Елементи имају следеће три особине:

  1. ОПИС елемента процене. Ово би требало да тачно одреди који аспект задатка се процењује. Ако је процена квалитативна од помоћи је да се наведу детаљи о томе шта се сматра одличним, шта просечним, а шта слабим.

  2. РЕЗУЛТАТ елемента процене. Постоји више унапред одређених скала. Тај низ скала креће од једноставних Да/Не скала, преко multipoint скала до потпуне процентне скале. Сваки елемент има своју сопствену скалу која треба да је изабрана тако да се уклопи у број могућих варијација за тај елемент. Притом важи следеће: скала НЕ одређује важност елемента у рачунању укупне оцене, скала од два бода има исти "утицај" као и скала од 100 бодова ако респективно елементи имају исту тежинску вредност.

  3. ТЕЖИНСКА ВРЕДНОСТ елемента процене. По правилу је елементима додељена иста важност када се рачуна укупна оцена задатка. То се може мењати тако што се важнијим елементима додели тежинска вредност већа од један, а мање важним елементима тежинска вредност мања од један. Мењање тежинских вредности НЕ утиче на максималну оцену, та вредност је фиксирана параметром Максимална оцена у проценама учесника. Тежинским вредностима може се доделити и негативна вредност, али је то експериментална особина.
 4. Оцењивање грешком: У овом типу задатка решења се оцењују скупом Да/Не скала. Оцена је одређена "Табелом оцена" која даје однос између броја "грешака" и предложене оцене. Рецимо, задатак може имати шест битних делова који треба да буду присутни, Табела оцена ће дати предложене оцене ако су сви присутни, један је одсутан, ако су два одсутна итд. Појединачним деловима се може доделити и фактор тежинске вредности ако су неки делови важнији од других. Број "грешака" је тежинска вредност збира делова који нису присутни. Подразумевана вредност тежинске вредности за сваки део је један. Табела оцена ће вероватно бити нелинеарна, на пример предложене оцене могу бити 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0% за задатак од 10 делова. Процењивач може прилагодити предложену оцену за највише 20% у циљу давања коначне оцене решења..
 5. Оцењивање помоћу критеријума: Ово је најједноставнији тип процене за оцењивање (иако не обавезно и најједноставнији за подешавање). Решења се оцењују на основу скупа критеријумских исказа. Онај који процењује бира која изјава најбоље одговара решењу које процењује. Оцена је одређена "Табелом критеријума" која даје предлог оцене за сваки критеријум. На пример, за задатак може бити постављено, рецимо, пет исказа критеријума и тада они који процењују морају да изаберу једну од пет изјава за сваку од својих процена. Као и код Оцењивања грешком, онај који процењује може прилагодити предложену оцену за највише 20% да би дао коначну оцену.
 6. Рубрика: Слично је као и оцењивање помоћу критеријума осим што овде постоји више различитих скупова критеријума. Сваки скуп покрива одређену "Категорију" и може имати највише пет изјава. Скуповима су додељене засебне тежинске вредности и оцена је тежинска вредност комбинације бодова из сваког скупа. У овом типу процењивања нема опције прилагођавања.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English